O projekte

Problémy v oblasti duševného zdravia má približne 84 miliónov ľudí v celej EÚ. Riziku vzniku problémov duševného zdravia sú vystavení najmä utečenci a iní migranti z dôvodu stresových faktorov, ktoré zažívajú pred migračným procesom, ale aj počas neho a po jeho skončení. Miera výskytu niektorých problémov duševného zdravia, ako je postraumatický stres a psychické poruchy, je v prípade utečencov a migrantov vyššia ako v domácej populácii. Hoci veľa utečencov a migrantov potrebuje svoje problémy duševného zdravia liečiť, majú veľké problémy dostať sa k službám starostlivosti o duševné zdravie, najmä ak nehovoria jazykom, ktorý je v ich hostiteľskej krajine dominantný. Navyše, ak aj k týmto službám získajú prístup, pri liečbe často chýba kultúrna citlivosť a jazykové porozumenie, čo vedie k neadekvátnej starostlivosti.

Cieľ projektu

V rámci tohto projektu bude 13 partnerov z 9 európskych krajín rozvíjať, testovať a implementovať viacjazyčnú kultúrne citlivú digitálnu informačnú a komunikačnú platformu v oblasti duševného zdravia, ktorá bude podporená dôkazmi. Cieľom tejto platformy je znížiť negatívny vplyv jazykových a kultúrnych bariér v prístupe k službám starostlivosti o duševné zdravie pre utečencov a migrantov. Platforma bude založená na dôkazoch týkajúcich sa dostupnosti vysokokvalitných jazykových zdrojov, potrieb zainteresovaných strán a prekážok či osvedčených účinných stratégií medzikultúrnej komunikácie. Utečenci a migranti, poskytovatelia starostlivosti, tlmočníci, medzikultúrni mediátori a odborníci a organizácie v oblasti duševného zdravia sú hlavnými zainteresovanými stranami, ktoré budú môcť využívať túto technologickú podporu.

Očakávané výsledky projektu

 • Repozitár zdrojov primárne zameraný na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zahrnutých v digitálnej platforme s otvoreným prístupom na zlepšenie ich vedomostí o tom, ako získať prístup k jazykovej podpore v oblasti služieb duševného zdravia.
 • Súbor vzdelávacích a komunikačných stratégií, ktorými sa riešia tieto bariéry a potreby.
 • Súbor odporúčaní týkajúcich sa vhodného začlenenia automatického prekladu ako makrostratégie integrovanej do komplexnejších riešení pre prístup k starostlivosti o duševné zdravie.
 • Niekoľko viacjazyčných vzdelávacích videí (každé v trvaní približne 3 – 5 minút), ktorých obsah bude založený na najvážnejších prekážkach, najdôležitejších potrebách a odporúčaných komunikačných stratégiách.
 • Niekoľko vzdelávacích videí (minimálne 10, každé v trvaní približne 2 – 3 minúty), ktorých obsah bude zodpovedať identifikovaným kvalitným zdrojom na zmiernenie jazykovej bariéry v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.
 • Informačná a komunikačná platforma s otvoreným prístupom. Ak proces a hodnotenie účinku prinesú pozitívne výsledky, platforma sa rozšíri v rámci širšej komunity s cieľom stimulovať jej využívanie akoukoľvek skupinou pacientov utečencov a migrantov v Európe.

Partneri projektu

 • Universidad de Alcalá (Spain)
 • Vrije Universiteit Brussel (Belgium)
 • University Of Surrey (UK)
 • Vilniaus Universitetas (Lithuania)
 • Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (The Netherlands)
 • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Germany)
 • Uniwersytet Warszawski (Poland)
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovakia)
 • Università degli studi di Genova (Italy)
 • Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (The Netherlands)
 • European Network For Public Service Interpreting And Translation
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Psychiatrii Dzieci I Mlodziezy Vis-a-Vis
Skip to content