O projekcie

Problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają około 84 milionów ludzi w całej Unii Europejskiej. Uchodźcy i inni migranci są szczególnie narażeni na ryzyko wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym z powodu czynników stresogennych, na które napotykają przed procesem migracji, w jego trakcie i po jego zakończeniu. Wskaźniki rozpowszechnienia niektórych problemów ze zdrowiem psychicznym, takie jak stres pourazowy i zaburzenia psychotyczne, są wyższe wśród uchodźców i migrantów niż wśród osób niebędących migrantami. Mimo że wielu uchodźców i migrantów wymaga leczenia, mają oni duże trudności z dostępem do usług w zakresie zdrowia psychicznego. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które nie znają języka kraju przyjmującego. Ponadto, jeśli uda im się uzyskać dostęp do tych usług, w leczeniu często brakuje wrażliwości kulturowej i językowej, co skutkuje nieodpowiednią opieką.

Cel projektu

W ramach projektu 13 partnerów z 9 krajów europejskich opracuje, przetestuje i wdroży wielojęzyczną, wrażliwą kulturowo, opartą na dowodach naukowych cyfrową platformę informacyjno-komunikacyjną dotyczącą opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Platforma ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu barier językowych i kulturowych w dostępie uchodźców i migrantów do usług w zakresie zdrowia psychicznego. W oparciu o przeprowadzone badania platforma będzie uwzględniać dostępność wysokiej jakości zasobów językowych, potrzeb i barier, na jakie napotykają interesariusze, oraz sprawdzonych skutecznych strategii komunikacji międzykulturowej. Adresatami platformy będą uchodźcy i migranci, ich opiekunowie, tłumacze, mediatorzy międzykulturowi oraz specjaliści i organizacje działające na rzecz zdrowia psychicznego.

Oczekiwane rezultaty projektu

 • Ogólnodostępne repozytorium zasobów przeznaczone przede wszystkim dla pracowników służby zdrowia mające na celu poszerzenie ich wiedzy na temat możliwości i sposobów korzystania ze wsparcia językowego w ramach opieki psychiatrycznej.
 • Zestaw strategii edukacyjnych i komunikacyjnych niwelujących bariery i uwzględniających potrzeby językowe i kulturowe.
 • Zestaw zaleceń dotyczących odpowiedniej integracji tłumaczenia automatycznego jako makrostrategii w połączeniu z bardziej kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie dostępu do psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
 • Wielojęzyczne filmy edukacyjne (około 3-5 minut każdy) podejmujące tematykę najpoważniejszych barier, istotnych potrzeb i zalecanych strategii komunikacyjnych.
 • Filmy edukacyjne (minimum 10, około 2-3 minuty każdy) opracowane na podstawie zgromadzonych w ramach projektu, wysokiej jakości zasobów naukowo-edukacyjnych, służących zmniejszeniu bariery językowej w psychiatrycznej opiece zdrowotnej.
 • Ogólnodostępna platforma informacyjno-komunikacyjna. Jeśli przydatność platformy zostanie oceniona pozytywnie, będzie ona udostępniona szerszej społeczności, aby zachęcić do korzystania z niej wszystkie grupy pacjentów będących uchodźcami i migrantami w Europie.

Partnerzy projektu

 • Universidad de Alcalá (Spain)
 • Vrije Universiteit Brussel (Belgium)
 • University Of Surrey (UK)
 • Vilniaus Universitetas (Lithuania)
 • Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (The Netherlands)
 • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Germany)
 • Uniwersytet Warszawski (Poland)
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovakia)
 • Università degli studi di Genova (Italy)
 • Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (The Netherlands)
 • European Network For Public Service Interpreting And Translation
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Psychiatrii Dzieci I Mlodziezy Vis-a-Vis
Skip to content